Privacy Policy

CMB Ravintolat Oy (jäljempänä ”Yritys” tai ”me”) kerää ja käsittelee verkkopalveluiden ja verkkosivuston käyttäjien henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita saamme ihmisiltä (jäljempänä ”Käyttäjät”) verkkosivujemme, verkkopalveluidemme ja verkkosovellustemme kautta (jäljempänä yhdessä ”Palvelut”). Olemme näihin tietoihin liittyen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä.

Joitakin Palveluitamme voi koskea myös erillinen tietosuojaseloste. Jos tiettyä palvelua koskee erillinen tietosuojaseloste, julkaisemme selosteen verkkosivuillamme tai muulla tavalla kyseisen palvelun yhteydessä.

Tietosuojaselosteessamme kerrotaan, mitä tietoja käsittelemme, miten niitä käsittelemme ja miten rekisteröidyt eli Käyttäjät voivat käyttää oikeuksiaan (esimerkiksi oikeuttaan vastustaa käsittelyä ja tietojen tarkastusoikeutta).

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarvittaessa päivittää tietojen käsittelykäytäntöjen muuttuessa tai muissa tilanteissa. Selosteen uusin versio löytyy verkkosivuiltamme. Emme tee tietosuojaselosteeseen merkittäviä muutoksia tai heikennä siinä määritettyjä Käyttäjien oikeuksia ilmoittamatta siitä Käyttäjille.

Tämä tietosuojaseloste koskee vain Yrityksen harjoittamaa tietojen käsittelyä. Tietosuojaseloste ei kata kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä, emmekä ole vastuussa niistä. Yritys ei ota minkäänlaista vastuuta kolmansien osapuolen harjoittamasta tietojen käsittelystä myöskään tapauksissa, joissa Palvelumme sisältävät hyperlinkkejä tai muita linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai palveluihin.

Tietosuoja, tietoturva ja verkkoturvallisuus ovat meillä tärkeitä, ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti sekä sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

1. YRITYKSEN YHTEYSTIEDOT
Nimi: CMB Ravintolat Oy
Y-tunnus: FI0942308-5
Postiosoite: Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki – Finland
Sähköposti: info@cmbaccounting.fi
Verkkosivut: www.santafelahti.fi

2. KÄSITELLYT HENKILÖTIEDOT JA TIETOJEN LÄHTEET
Keräämme Käyttäjistä seuraavan laisia tietoja:

(i) Käyttäjätietoja ja (ii) Teknisiä tietoja. Vaikka emme yleensä käytä teknisiä tietoja yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen, voimme joskus tunnistaa käyttäjiä pelkkien teknisten tietojen avulla tai yhdistämällä tekniset tiedot käyttäjätietoihin. Näissä tilanteissa myös teknisiä tietoja voidaan pitää henkilötietoina lainsäädännön määrittelemällä tavalla, ja tällöin käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina.

Sinä aikana, kun Käyttäjä käyttää Palveluita, Yritys voi kerätä Käyttäjiltä esimerkiksi seuraavia käyttäjätietoja: (i) etu- ja sukunimi sähköpostiosoite (iii) puhelinnumero (iv) Käyttäjän edustaman organisaation nimi ja tiedot (v) tiedot, jotka käyttäjä antaa arvioidessaan palveluitamme tai antaessaan palautetta palveluistamme ja (vi) mitä tahansa henkilötietoja, jotka käyttäjät antavat itse.

Kerätyt käyttäjätiedot riippuvat käytetyistä Palveluista. Käyttäjätiedot saadaan suoraan Käyttäjiltä.

Teknisiä tietoja ovat esimerkiksi seuraavat tiedot: (i) Käyttäjän IP-osoite (ii) selaimen tyyppi ja versio (iii) kielivalinnat (iv) maantieteellinen sijainti laitteen IP-osoitteen tai GPS-tekniikan, langattoman yhteyden tai Bluetooth-yhteyden avulla (v) käyttöjärjestelmä ja tietokone (vi) URL-osoitteet, joista tai joiden kautta Käyttäjä tulee Palveluihimme ja joihin hän jatkaa Palveluistamme päivämäärineen ja kellonaikoineen ja (vii) tieto siitä, mitä Palveluistamme Käyttäjä on käyttänyt.

Evästeet

Kun Käyttäjät vierailevat Palveluissamme, käytämme teknisten tietojen ja muiden tietojen keräämiseen ja tallentamiseen erilaisia menetelmiä, mm. evästeitä. Evästeiden avulla voimme laskea, kuinka monta ihmistä Palveluissamme on yhteensä vieraillut ja valvoa Palveluiden käyttöä. Näin pystymme kehittämään Palveluitamme ja palvelemaan Käyttäjiä paremmin. Voimme myös käyttää evästeitä, jotka helpottavat Palveluiden käyttöä esimerkiksi muistamalla käyttäjänimen, salasanan ja Käyttäjän valinnat. Voimme käyttää seuranta- ja analysointievästeitä sen selvittämiseen, miten Käyttäjät suhtautuvat Palveluihimme, ja voimme käyttää yksilöllisiä evästeiden tunnisteita seurantatarkoituksiin.

Käyttäjät voivat määrittää verkkoselaimensa estämään evästeiden käytön tai varoittamaan ennen evästeiden lähettämistä. Tämän voi yleensä tehdä verkkoselaimen asetuksissa. Verkosta löytyy tietoa evästeiden hallinnoinnista.

Huomaathan, että kaikki Palvelumme eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, jos evästeet on estetty.

Google Analytics

Käytämme Palveluissamme analyysityökaluja, joiden avulla keräämme teknisiä tietoja ja raportteja Palveluiden käytöstä sekä kehitämme Palveluitamme. Tietoa Google Analytics -palvelusta.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTEET

Tarkoitus

Yritys käsittelee henkilötietoja useita eri tarkoituksia varten:

Palveluiden tarjoaminen ja sopimusvelvoitteiden täyttäminen

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota Käyttäjille Palveluita ja harjoittaa, ylläpitää sekä kehittää liiketoimintaamme. Käsittelemme ja käytämme henkilötietoja esimerkiksi asiakkaiden ja Käyttäjien kannalta keskeisten toimintojen varmistamiseen eli asiakkaiden ja Käyttäjien yhdistämiseen toisiinsa. Joissakin tilanteissa henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sopimusvelvoitteidemme täyttäminen Käyttäjää kohtaan. Tietojen avulla voimme esimerkiksi tarjota Palveluiden keskeisiä ominaisuuksia ja antaa Käyttäjälle pääsyn Palveluihin. Jos Käyttäjä ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme saamiamme tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen.

Asiakasviestintä

Voimme käsitellä henkilötietoja, jotta voisimme viestiä Käyttäjille Palveluistamme ja kertoa Käyttäjille Palveluihimme kohdistuvista muutoksista. Tietoja voidaan käyttää myös tutkimuksissa ja analyyseissa, joiden päämääränä on Palveluidemme parantaminen.

Laadun parantaminen ja muutosten seuraaminen

Voimme käsitellä Palveluiden käyttöä koskevia tietoja parantaaksemme Palveluidemme laatua. Voimme esimerkiksi analysoida, miten Palveluidemme käyttö on muuttunut. Teemme tämän mahdollisuuksien mukaan yhdistettyjen ja ei-henkilökohtaisten tietojen avulla.

Tilastot ja analysointi

Yritys voi kerätä teknisiä tietoja ja muita anonyymeja yhdistettyjä tietoja laatiakseen raportteja ja tilastoja. Tilastoja ja raportteja käytetään myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Voimme myös antaa edellä mainitut tilastot ja raportit asiakkaille ja Käyttäjille. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseiset tilastot ja raportit eivät sisällä henkilötietoja.

Muut lailliset tarkoitukset

Käsittelemme henkilötietoja suoramarkkinointia varten. Lähetämme niiden avulla esimerkiksi uutiskirjeitä ja muuta vastaavaa markkinointimateriaalia. Käyttäjät voivat poistua markkinointiviestien postituslistalta koska tahansa.

Joissakin Palveluiden osissa Käyttäjiä voidaan pyytää antamaan suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Näissä tilanteissa Käyttäjät voivat peruuttaa suostumuksensa koska tahansa.

4. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN ULKOPUOLELLE
Sijoittajille ja perustajille tarkoitetulla alustalla käsiteltyjä tietoja säilytetään EU- ja ETA-maiden alueella.

Käytämme verkkosivujemme toimintoja varten eri maissa sijaitsevia palveluntarjoajia, esimerkiksi Google Analytics -palvelua. Näin ollen me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietoja ja käsitellä niitä maissa, joiden lainsäädäntö eroaa ETA-maiden tai Käyttäjän kotipaikan lainsäädännöstä. Varmistamme erinäisin toimenpitein, että Käyttäjien henkilötiedot suojataan asianmukaisesti maissa, joissa käsittelemme niitä. Huolehdimme ETA-maiden ulkopuolelle siirrettävien henkilötietojen riittävästä suojaamisesta yritysten välisillä sopimuksilla sekä palveluntarjoajien kanssa tehdyillä sopimuksilla, jotka sisältävät vakiomuotoisia sopimuslausekkeita, tai käytämme muita vastaavia järjestelyjä.

Lisätietoa henkilötietojen siirtämisestä saa tässä tietosuojaselosteessa mainituista osoitteista.

5. VASTAANOTTAJAT
Jaamme henkilötietoja vain Yritysorganisaation sisällä ja vain siinä määrin kuin on tarpeellista Palveluiden tarjoamisen ja kehittämisen kannalta.

Jaamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tilanteissa:
Henkilötietojen käsittely on tarpeen tietosuojaselosteessa määritettyjen tarkoitusten perusteella
Tilanteet, joissa kolmansien osapuolten on käsiteltävä henkilötietoja Palveluiden tarjoamiseksi ja joissa Yritys on varmistanut organisatoristen ja teknisten varotoimien avulla, että henkilötietoja käsitellään vain tässä tietosuojaselosteessa määritettyjä tarkoituksia varten ja kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

Oikeudelliset syyt

Voimme jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos uskomme vilpittömästi, että henkilötietojen käyttö ja käsittely on tarpeen jostakin seuraavista syistä: (i) lain, asetuksen ja/tai tuomioistuimen määräyksen noudattaminen (ii) petoksen, turvallisuusongelman tai teknisen ongelman huomaaminen, estäminen tai muu käsitteleminen ja/tai (iii) Yrityksen, Käyttäjien tai yleisten etujen, omaisuuden tai turvallisuuden suojaaminen lain mukaisesti. Ilmoitamme käyttäjille tällaisista siirroista ja käsittelytoimista mahdollisuuksien mukaan.

Valtuutetut palveluntarjoajat

Voimme jakaa henkilötietoja valtuutetuille palveluntarjoajille, joiden palveluita käytämme (esimerkiksi tietojen tallennus, myynti, maksupalvelut, markkinointi ja asiakastuki). Palveluntarjoajien kanssa tekemämme sopimukset sisältävät ehdot, joiden mukaisesti palveluntarjoajien on rajoitettava henkilötietojen käyttöä ja noudatettava vähintään tämän tietosuojaselosteen tasoisia tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä. On hyvä muistaa, että jos luovutat henkilötietojasi suoraan kolmannelle osapuolelle esimerkiksi sivustolla, jolle olet siirtynyt verkkosivuillamme olevan linkin kautta, tietojen käsittely tapahtuu yleensä kolmannen osapuolen käytäntöjen mukaisesti.

Muut lailliset syyt

Jos Yritys on osallisena yhdistymisessä, yrityskaupassa tai omaisuuden myynnissä, voimme siirtää henkilötietoja asianosaiselle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme kuitenkin jatkossakin kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuuden. Ilmoitamme kaikille asianosaisille Käyttäjille mahdollisimman pian, jos heidän henkilötietojaan ollaan siirtämässä tai jos tietoja koskeva tietosuojaseloste on muuttumassa.

Nimenomainen suostumus

Voimme jakaa henkilötietoja Yrityksen ulkopuolisille kolmansille osapuolille myös muista kuin edellä mainituista syistä, jos meillä on siihen Käyttäjän nimenomainen suostumus.

Palveluidemme toimintojen vuoksi Käyttäjän henkilötietoja voidaan siirtää Yrityksen asiakkaille. Kun asiakas etsii sopivia työntekijöitä, asiakas näkee vain valitun Käyttäjän senhetkisen tittelin, asuinpaikan ja osaamisalueet. Jos Käyttäjä haluaa hakea jotakin tiettyä työpaikkaa tai lähettää hakemuksen tietylle asiakkaalle, hänen on annettava suostumuksensa omien henkilötietojensa siirtämiseen kyseiselle asiakkaalle. Käyttäjä pysyy anonyymina niin kauan, kunnes hän on erikseen hyväksynyt tunnistetietojensa ja henkilötietojensa siirron tietylle asiakkaalle. Kyseisten suostumusten ja lupien myötä Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on lupa kyseisten suostumusten ja lupien antamiseen.

6. SÄILYTYSAIKA
Yritys säilyttää henkilötietoja vain lain salliman ajan ja niin kauan kuin on tarpeen Palveluiden tai niiden olennaisten osien tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta ja käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi siis vaihdella käytöstä riippuen.

Yleensä säilytämme Käyttäjän henkilötietoja niin kauan kuin Käyttäjä on postituslistallamme tai rekisteröityneenä Palveluihimme tai niin kauan kuin meillä on jokin muu syy tietojen säilyttämiseen. Sen jälkeen säilytämme tietoja vain lain vaatiman tai salliman ajan tai niin kauan kuin on tarpeen sisäisen raportoinnin ja sovittelun vuoksi.

Yleisesti ottaen Käyttäjien henkilötiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun käyttäjä on lopettanut kaikkien Palveluiden osien käytön tai kun käyttäjä pyytää henkilötietojensa poistamista.

7. KÄYTTÄJIEN OIKEUDET

Tarkastusoikeus

Yritys tarjoaa Käyttäjille mahdollisuuden tarkastella Yrityksen käsittelemiä henkilötietojaan. Toisin sanoen Käyttäjät voivat ottaa meihin yhteyttä, minkä jälkeen kerromme heille, mitä henkilötietoja olemme keränneet ja käsitelleet kyseisestä Käyttäjästä ja mihin tarkoituksiin tietoja käytetään.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos käsittely perustuu Käyttäjän suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa koska tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi heikentää Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Käyttäjillä on oikeus saada rekisteriimme tallennetut virheelliset, epätarkat, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötietonsa korjattua tai täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjät voivat pyytää järjestelmiimme tallennettujen henkilötietojensa poistamista. Toimimme pyynnön mukaisesti, ellei meillä ole perusteltua syytä olla poistamatta tietoja. Emme välttämättä pysty heti poistamaan tietojen kaikkia kopioita palvelimiltamme ja taustajärjestelmistämme sen jälkeen, kun aktiivisessa käytössä olevat tiedot on poistettu. Myös kopiot poistetaan kuitenkin mahdollisimman nopeasti.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Käyttäjät voivat vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos tietojen käsittelyn tarkoitus on muu kuin Palveluiden tarjoaminen Käyttäjälle tai lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen.

Käyttäjät voivat myös vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, vaikka he olisivat aiemmin antaneet suostumuksensa käsittelyyn. Jos käyttäjä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, hän ei välttämättä pysty enää käyttämään kaikkia Palveluitamme.

Vaikka Käyttäjä olisi aiemmin hyväksynyt suoramarkkinoinnin, hänellä on oikeus kieltää meitä käyttämästä Käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin ja profilointiin. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä edellä mainittuihin osoitteisiin, käyttää Palveluihimme kuuluvia toimintoja tai poistua postituslistalta. Poistumisohjeet löytyvät jokaisesta lähettämästämme suoramarkkinointiviestistä.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Käyttäjät voivat pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. Tämä voi kuitenkin heikentää heidän mahdollisuuksiaan käyttää Palveluitamme.

Oikeus tietojen siirtoon

Käyttäjällä on oikeus saada meiltä henkilötietonsa rakenteisessa ja yleisesti käytössä olevassa muodossa ja siirtää tiedot itse kolmannen osapuolen järjestelmään.

Oikeuksien käyttäminen

Käyttäjä voi toteuttaa edellä kuvattuja oikeuksiaan lähettämällä meille postia tai sähköpostia edellä annettuihin osoitteisiin. Viestissä tulee olla seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilötodistuksesta. Voimme lisäksi pyytää Käyttäjää toimittamaan lisätietoja, joiden avulla varmistamme hänen henkilöllisyytensä.

Voimme kieltäytyä vastaamasta toistuvasti esitettyihin, ilmeisen perusteettomiin tai kohtuuttomiin pyyntöihin.

8. VALITUKSEN TEKEMINEN
Jos Käyttäjä on sitä mieltä, että olemme käsitelleet hänen henkilötietojaan tietosuojalainsäädännön vastaisesti, hän voi tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

9. TIETOTURVA
Olemme vastuussa alustamme ja tietojen mahdollisimman tehokkaasta suojaamisesta.

Estämme luvattoman pääsyn tallentamiimme ja käsittelemiimme henkilötietoihin sekä tietojen luvattoman muuttamisen, luovuttamisen tai tuhoutumisen kaikilla mahdollisilla ja asianmukaisilla turvatoimilla. Näitä ovat esimerkiksi viestinnän TLS-salaus (päästä päähän) sekä arkaluontoisten käyttäjätietojen salaus. Seuraamme tietoturvauhkia ja ratkaisuja ja otamme ne huomioon alustamme ja arkkitehtuurimme suunnittelussa.

Suojaamme keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot hallinnollisen, organisatoristen teknisten ja fyysisten turvatoimien avulla. Turvatoimien tarkoitus on varmistaa tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Tarkastamme verkkosivumme, konesalimme, järjestelmämme ja muun omaisuutemme säännöllisesti tietoturvaan liittyvien haavoittuvuuksien havaitsemiseksi.

Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, joka voi heikentää Käyttäjien yksityisyydensuojaa, ilmoitamme loukkauksesta mahdollisimman pian kyseisille Käyttäjille, muille asianosaisille ja viranomaisille tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai siitä, miten käsittelemme meille luovuttamiasi tietoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@cmbaccounting.fi